De maatschappij SAS SUNELIA, ingeschreven in het handels - en vennootschapsregister van Parijs onder nr. 572 185 684 (hierna 'Sunêlia' genoemd) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt nauwlettend in de gaten of de beschermende bepalingen met betrekking tot de privacy en de verwerking van persoonsgegevens worden opgevolgd, in het bijzonder het Europees Reglement inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (EU-verordening 2016/679 van 26 april 2016), de Franse wet van 6 januari 1978 genaamd 'Informatica en vrijheden' die in 2004 is aangepast, evenals de aanbevelingen van de Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL (hierna de 'Van kracht zijnde wetgeving' genoemd).

Dit handvest betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna 'Handvest' genoemd) heeft als doel te beschrijven hoe en wanneer Sunêlia, als verantwoordelijke voor de verwerking, bepaalde persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en communiceert (hierna de 'Gegevens' genoemd) die worden verstuurd om aan de behoeften van haar klanten te voldoen maar ook om de kwaliteit van de diensten die door Sunêlia en al haar licentiehouders worden aangeboden, te optimaliseren en te verbeteren.

1. In welke gevallen wordt dit handvest toegepast ?

In dit handvest wordt u geïnformeerd over de voorwaarden waaronder uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt als:

 •  u een verblijf of diensten reserveert bij Sunêlia;
 •  u de website van Sunêlia of onze app gebruikt (hierna de 'Website' genoemd);
 •  u zich opgeeft om onze nieuwsbrieven (informatie over producten en aanbiedingen) en persoonlijke informatie te ontvangen;
 •  u contact opneemt met onze klantenservice;
 •  u ons ontmoet op een beurs of in het kader van bezoeken van commerciële aard;
 •  u deelneemt aan onze spelletjes/wedstrijden.

2. Welke gegevens verzamelt Sunêlia precies ?

De informatie die u direct aan ons doorgeeft

U geeft gegevens aan ons door als:

 • u zich inschrijft op de website door verschillende formulieren in te vullen met betrekking tot uw account of door gegevens te uploaden;
 • u zich inschrijft voor een verblijf of dienst;
 • u deelneemt aan een wedstrijd;
 • u een enquête van Sunêlia invult;
 • u communiceert met onze klantenservice.

Deze informatie kan bijvoorbeeld het volgende bevatten:

 • uw voorna(a)m(en) en achternaam,
 • uw geboortedatum,
 • uw geslacht,
 • uw huisadres,
 • uw e-mailadres,
 • uw telefoonnummer(s),
 • uw betaalmethoden,
 • uw overzicht met reserveringen.

Hetzelfde geldt voor alle informatie die u aan ons doorgeeft over de personen voor wie u een verblijf of dienst reserveert. In dit geval verbindt u zich ertoe hun toestemming te verkrijgen voordat u hun gegevens doorgeeft.

U kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie niet door te geven. Deze beslissing kan echter als gevolg hebben dat een deel van de diensten en voorzieningen die wij u aanbieden, niet voor u beschikbaar zijn. De informatie die noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en voorzieningen, wordt op onze formulieren aangeduid met een sterretje. 

De gegevens die automatisch worden verzameld

Terwijl u over de website surft, kan Sunêlia, met volledige inachtneming van de van kracht zijnde wetgeving en van uw rechten, gegevens verzamelen over:

 •  de kenmerken van het besturingssysteem, de browser of de apparaten (computer, tablet, smartphone) die u gebruikt om toe te treden tot onze diensten;
 •  uw lokalisering, zoals uw IP-adres;
 •  de route die u volgt bij het browsen en uw interacties met de inhoud van de website, zoals de bezochte pagina's, de sleutelwoorden die u gebruikt bij zoekopdrachten, de frequentie waarmee u de website bezoekt of de reclame waar u op klikt.

3. Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen ?

De gegevens over de manier waarop u over de website surft, worden voornamelijk verzamelt met behulp van cookies. Voor meer informatie over deze cookies, kunt u artikel 4 raadplegen.

De gegevens die afkomstig zijn van andere bronnen

We kunnen ook gegevens verzamelen via derden, met name via social media, als u de account waarvan u de houder bent bij deze derden gebruikt om u in te schrijven voor of te verbinden met onze diensten. Als dit het geval is, wordt u geïnformeerd over de gegevens die de betreffende derde aan ons doorgeeft.

Wij gebruiken, verwerken en slaan uw gegevens op om uw verzoeken te behandelen, onze commerciële relatie te beheren en onze diensten en instrumenten te optimaliseren. Zo creëren en behouden we een betrouwbare omgeving die beter beveiligd is, en leven we onze wettelijke verplichtingen na zoals hierna wordt gepreciseerd.

Uitvoering van de contracten die tussen ons zijn gesloten

We gebruiken uw gegevens om het beheer mogelijk te maken van uw inschrijving voor een pakketreis en de uitvoer van de verschillende daarmee verband houdende diensten.

Uw gegevens stellen ons met name in staat uw betalingen te ontvangen, u via sms, e-mail of eender ander communicatiemiddel te informeren over de manieren waarop het contract dat ons bindt wordt uitgevoerd (informatie over uw reis, over eventuele veranderingen in de termijnen van uw verblijf, voor noodberichten, om u extra diensten bij uw verblijf of dienst aan te bieden etc.).

In het kader van onze activiteit kan het uitzonderlijk voorkomen dat we commerciële partners inschakelen om bepaalde diensten namens ons te verstrekken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bepaalde diensten waarvoor we beroep doen op een derde.

Onze commerciële partners kunnen uw gegevens echter alleen voor doeleinden gebruiken die noodzakelijk zijn voor de uitvoer van de diensten die u heeft aangevraagd. Ten slotte zijn zij verplicht de gegevens te verwerken met volledige inachtneming van de van kracht zijnde wetgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gegevens die worden doorgestuurd aan de bedrijven waarmee Sunêlia een merklicentiecontract of partnerschapscontract heeft afgesloten.

U toegang geven tot de website en bepaalde diensten

De gegevens die u ons verschaft stellen ons in staat u te identificeren zodat u toe kunt treden tot uw klantenaccount waartoe alleen geïdentificeerde personen toe kunnen treden.

U onze nieuwsbrieven en persoonlijke informatie doen toekomen

Als u op het moment waarop u een pakketreis reserveerde, uw account aanmaakte of op een later tijdstip, het vakje heeft aangevinkt of het formulier heeft ingevuld waarmee u heeft aangegeven de nieuwsbrieven van Sunêlia te willen ontvangen (informatie over producten en aanbiedingen van Sunêlia) evenals persoonlijke informatie, dan kunnen wij uw gegevens gebruiken om u volgens uw voorkeuren (per e-mail, sms, telefoon of postadres) het volgende te versturen:

 • informatie over de website;
 • uitnodigingen voor evenementen van Sunêlia die u kunnen interesseren;
 • informatie over onze aanbiedingen;
 • informatie over de updates van het handvest of over veiligheidsmaatregelen.

U kunt er te allen tijde voor kiezen niet langer de commerciële berichten van het concern Sunêlia te ontvangen door (i) te klikken op de link om u af te melden of door de afmeldingsprocedure te volgen die wordt uitgelegd in deze berichten, of (ii) door contact met ons op te nemen op de manieren die in artikel 6 worden beschreven. U kunt ook aangeven dat u niet gebeld wilt worden in het kader van telemarketing door u in te schrijven in het Bel-me-niet Register.

We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u reclameberichten te sturen die u kunnen interesseren op de websites van derden of platforms van sociale netwerken. Om hier meer informatie over te verkrijgen, raden we u aan om direct op deze websites en/of platformen van derden de voorwaarden te lezen voor het gebruik van uw gegevens.

Voor profileringsdoeleinden

Het kan ook zijn dat we uw gegevens moeten verwerken voor het opstellen van profielen.

Bij profilering worden uw gegevens automatisch verwerkt om te analyseren, voorspellen en evalueren waar uw interesses liggen en wat uw voorkeuren zijn, om u op die manier gepersonaliseerde berichten te kunnen sturen en aanbiedingen die zijn aangepast aan uw specifieke behoeften.

Sunêlia zal uw gegevens uitsluitend met andere dienstverleners delen om met meer precisie te kunnen bepalen wat uw profiel en voorkeuren zijn en u zo berichten te kunnen sturen die relevanter zijn. Sunêlia zal uw gegevens in geen geval doorgeven aan commerciële partners.

U kunt zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor profileringsdoeleinden door toe te treden tot uw klantenaccount of contact met ons op te nemen op de manieren die beschreven staan in artikel 6.

De website en onze diensten optimaliseren

We gebruiken uw gegevens om onderzoeken en technische tests (waaronder een anonimisering van uw gegevens) uit te voeren en dubbele informatie te verwijderen. Zo kunnen wij de website verbeteren en optimaliseren en onze instrumenten en diensten personaliseren. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat de weergave van onze verschillende inhouden is aangepast aan het apparaat dat u gebruikt en dat we uw gegevens kunnen opslaan op servers die nog beter beveiligd zijn.

Uw klachten behandelen

Als u telefonisch contact opneemt met onze klantenservice, via het contactformulier dat op de website staat of via een van de andere manieren die Sunêlia u ter beschikking stelt (sociale netwerken, chat etc.), gebruiken we uw gegevens (waaronder ook de opname van de telefoongesprekken, met uw voorafgaande instemming) om:

 •  u te antwoorden en een oplossing te vinden voor
 •  de opvolging van uw klacht te verzekeren en te beheren;
 •  de klantenservice te verbeteren.

Voor interne statistieken en opiniepeilingen

We kunnen uw gegevens gebruiken om verschillende statistieke studies uit te voeren en/of u vragen deel te nemen aan onze eigen opiniepeilingen.

3.9 Ervoor zorgen dat het recht en rechterlijke uitspraken worden nageleefd

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om:

 •  gevolg te geven aan een verzoek van een administratieve of rechterlijke instantie, van een vertegenwoordiger van de wet, gerechtelijke dienst of om een rechterlijke uitspraak na te leven;
 •  ervoor te zorgen dat onze algemene voorwaarden en het handvest worden opgevolgd;
 •  onze rechten te beschermen en/of om schade vergoed te krijgen die ons is toegebracht of de gevolgen ervan te beperken;
 •  alle handelingen te voorkomen die in strijd zijn met de van kracht zijnde wetten, voornamelijk in het kader van de preventie van frauderisico's.

3.10 Uw deelname aan spelletjes/wedstrijden beheren

Als u deelneemt aan een spelletje/wedstrijd, geeft u ons bepaalde gegevens. Deze zijn noodzakelijk voor uw deelname en in voorkomend geval voor de overhandiging van de prijs.

Daarnaast kunnen wij, met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, deze gegevens gebruiken om u het nieuws van Sunêlia te doen toekomen (informatie over producten en aanbiedingen van Sunêlia) evenals persoonlijke informatie.

4. Welke cookies worden er door Sunêlia gebruikt ?

Wat is een cookie?

Tijdens het gebruik van de website kan Sunêlia via uw navigatiesoftware een bestand genaamd 'cookie' op uw apparaat (zoals uw computer of tablet) plaatsen. Zolang het cookie op uw apparaat is opgeslagen, kan uw computer bij uw volgende bezoeken worden geïdentificeerd. Op die manier kunnen de gegevens van uw bezoek iedere keer als u zich op de website begeeft, worden bewaard.

Welke cookies worden er door Sunêlia gebruikt?

Sunêlia gebruikt voornamelijk cookies die hierna worden opgesomd.

 1. a) Cookies die nodig zijn om de aangevraagde diensten te leveren

Sunêlia kan cookies gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten of informatie die u heeft aangevraagd, zoals:

 • cookies "die u identificeren om in te loggen op uw klantenaccount";
 • cookies voor het 'winkelmandje';
 • cookies voor de authentificatie;
 • cookies voor 'load balancing';
 • blijvende cookies voor het personaliseren van de gebruikersinterface;
 • cookies die het aantal bezoekers analyseren ('statistische cookies').

De gegevens die worden verzameld door de statistische cookies worden niet gekruist met andere verwerkingen (of eerst geanonimiseerd) en dienen uitsluitend voor het opstellen van anonieme statistieken.

Met deze cookies kan niet worden nagegaan welke websites u erna bezoekt en ook uw precieze locatie kan niet worden bepaald.

U kunt eenvoudig aangeven dat u bezwaar heeft tegen cookies, voornamelijk tegen statistische cookies (zie hieronder 'Cookies deactiveren').

 1. b) Cookies voor opvolging en personalisering

Bepaalde cookies stellen ons in staat uw navigatie op de website te analyseren, optimaliseren en personaliseren. Ze kunnen ook helpen bij de automatische verwerking van uw gegevens volgens de voorwaarden en methoden die in artikel 3.4 worden beschreven. Deze laatste cookies worden pas geïnstalleerd nadat u hiermee eerst uitdrukkelijk heeft ingestemd.

 1. c) Cookies voor opvolging en personalisering

Terwijl u op de website surft, kunnen cookies die door derden (communicatiebureau, bedrijven die gespecialiseerd zijn in het meten van kijkdichtheid, leverancier van gerichte reclame etc.) op uw apparaat worden geplaatst, deze bedrijven in staat stellen tijdens de geldigheidsduur van deze cookies (i) informatie in te zamelen over de apparaten waarmee de website wordt geraadpleegd en (ii) te bepalen welke reclame kan overeenkomen met uw interesses. Het plaatsen en het gebruik van cookies door derden is onderworpen aan het beleid voor het beheer van cookies van deze derden.

5. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

In het algemeen worden uw gegevens slechts zo lang bewaard als nodig is voor het uitvoeren van de handelingen waarvoor ze zijn verzameld.

Hoe lang de gegevens die door Sunêlia worden verzameld worden bewaard, hangt af van het soort gegevens:

 • de gegevens die direct aan ons zijn doorgegeven, zoals in artikel 2.1 staat beschreven, worden zo lang bewaard als nodig is voor het doel van hun verwerking;
 • de navigatiegegevens worden maximaal 13 maanden bewaard;
 • de gegevens over de klanten worden maximaal 3 jaar bewaard vanaf het laatste contact dat u met Sunêlia heeft gehad;
 • de gegevens betreffende de identiteitsbewijzen die u ons heeft opgestuurd voor het uitoefenen van uw recht op toegang of rectificatie, worden maximaal 12 maanden bewaard;
 • de informatie die ons in staat stelt rekening te houden met het recht op bezwaar van de betrokken personen tegen de ontvangst van commerciële communicatie, wordt maximaal 3 jaar bewaard vanaf de uitoefening van dit recht.

We kunnen ook op uw verzoek uw gegevens verwijderen.

Na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijnen, met inbegrip van uw verzoek tot verwijdering, kunnen uw gegevens echter worden bewaard om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen en boekhoudverplichtingen (bijvoorbeeld: de verplichting om facturen 10 jaar lang te bewaren in overeenstemming met artikel L.123-22 van het Franse wetboek van Koophandel) en/of gedurende de van toepassing zijnde verjaringstermijn en/of in het geval van een rechtsgeding zolang deze procedure duurt.

6. Wat zijn de categorieën ontvangers van uw gegevens ?

We kunnen uw gegevens delen met verschillende derden, en met name met:

onze aangesloten entiteiten om u de aangevraagde diensten te leveren of als onderaannemer met inachtneming van de toepasselijke wetgeving; onze commerciële partners, onze leveranciers en/of onderaannemers die uw gegevens in onze naam verwerken, volgens onze instructies, voor de doeleinden die staan beschreven in artikel 2 (voornamelijk transportbedrijven, verzekeringsmaatschappijen, douane-autoriteiten, ontvankelijke leveranciers, financiële instellingen, technische onderaannemers etc.). We waken er in het bijzonder over dat deze derden op bevredigende wijze kunnen garanderen dat uw gegevens worden beschermd en beveiligd; de bevoegde Franse of buitenlandse autoriteiten, met name in het kader van een rechtsvordering of een verzoek om informatie te verschaffen.

7. Op basis van welke rechtsgrondslagen worden uw gegevens verwerkt ?

Overeenkomstig de geldende wetgeving baseren we ons voor de verwerking van uw gegevens op verschillende rechtsgrondslagen, en met name:

 • uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor een van de doeleinden die genoemd worden in artikel 3;
 • de uitvoering van het contract dat ons bindt;
 • het feit dat we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting of ons moeten verdedigen in het geval van een eventuele rechtsvervolging;
 • de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Sunêlia;
 • de bescherming van uw vitaal belang.

8. Wat zijn uw rechten ?

Uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar

U kunt ons vragen om persoonlijke informatie die u betreft te bekijken, corrigeren, updaten of verwijderen.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Het recht om uw gegevens over te dragen

Het recht om uw gegevens over te dragen biedt u de mogelijkheid een deel van de gegevens die u betreffen te recupereren, te weten:

 • de gegevens die u ons direct heeft doorgegeven zoals beschreven in artikel 2.1;
 • de gegevens die zijn gegenereerd via uw activiteiten op de website zoals beschreven in artikel 2.

We doen ons best om binnen een redelijke termijn gevolg te geven aan uw verzoek en in ieder geval binnen de termijnen die zijn vastgesteld door de van kracht zijnde wetgeving.

Richtlijnen vaststellen over de bestemming van uw gegevens

U beschikt over het recht om algemene of specifieke richtlijnen vast te stellen voor het bewaren, verwijderen en communiceren van uw gegevens post mortum.

Contact

Om al deze rechten uit te oefenen, dient u een brief te sturen naar het volgende adres: Sunêlia, Klantenservice, Le Grand Angle, Avenue Périé, 33525 Bruges Cedex, Frankrijk. Voeg bij uw verzoek een kopie toe van uw identiteitsbewijs.

Als u vindt dat uw rechten niet zijn gerespecteerd, kunt u op ieder moment een klacht indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van Sunêlia waarvan de contactgegevens de volgende zijn.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

9. Kunnen uw gegevens buiten de europese unie worden overgedragen ?

We verbinden ons ertoe uw gegevens niet over te dragen naar landen die zich buiten de Europese Unie bevinden voor de doeleinden die in dit handvest beschreven staan.

10. De bescherming van uw gegevens door Sunêlia

Sunêlia verbindt zich ertoe de volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens die haar worden toevertrouwd te garanderen. We nemen alle nodige fysieke, organisatorische en logistieke maatregelen om iedere modificatie of vernietiging van de betreffende gegevens te voorkomen, met name door ervoor te zorgen dat uitsluitend personen die bevoegd zijn voor de verwerking ervan, er toegang toe hebben.

11. Herzienning van het handvest

Het kan zijn dat Sunêlia veranderingen aan moet brengen aan dit handvest, voornamelijk als de van kracht zijnde wetgeving verandert. Alle aanpassingen zullen op deze pagina worden weergegeven.

 

Lijst van de door Sunêlia gebruikte cookies

Deze lijst wordt regelmatig door Sunêlia geüpdatet; laatste update: 12 juni 2018

 • Google Analytics : 
   • _ga
   • _gat_UA-1515429-2
   • _gid

=> cookies voor het opstellen van statistieken (Google Analytics)

 • Gezinssamenstelling:
   • acc_nb_adults
   • acc_nb_babies
   • acc_nb_children4to5
   • person

=> onthouden wat de gezinssamenstelling is, met als doel aangepaste reserveringen aan te bieden

 • Selectie van het verblijf:
   • arrivalDate
   • departureDate
   • selectCampsite
   • type

=> onthouden wat voor soort verblijven men kiest, met als doel aangepaste reserveringen aan te bieden

 • Technische cookies:
   • cookiesDirective
   • PHPSESSID

=> technische variabelen die nodig zijn voor de werking van de website

Hoe kunnen cookies geblokkeerd worden ?

U kunt de parameters van uw browser aanpassen om uw toestemming te veranderen of te kennen te geven dat u cookies weigert.

Zo kunt u ofwel alle cookies accepteren, ofwel worden gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst, ofwel alle cookies weigeren. Als u alle of een deel van de cookies weigert, kunnen bepaalde functies van de website worden aangetast of bepaalde pagina's niet toegankelijk zijn.

Om de cookies te deactiveren:

Als u Internet Explorer 8 en nieuwere versies gebruikt:

 1. Ga naar 'Extra' in de menubalk en klik op 'Internetopties'
 2. Klik bovenaan op het tabblad 'Privacy'
 3. Schuif de cursor naar boven tot aan de parameter 'Alle cookies blokkeren' om alle cookies te blokkeren, of naar beneden tot aan de parameter 'Alle cookies aanvaarden' om alle cookies te aanvaarden.

Raadpleeg voor meer informatie http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies

Als u Firefox 30.0 en nieuwere versies gebruikt:

 1. Klik op de knop 'menu' en selecteer 'Opties'
 2. Selecteer het paneel 'Privacy en Beveiliging'.
 3. Kies onder Geschiedenis voor de optie 'Regels voor bewaren', selecteer 'de gepersonaliseerde parameters gebruiken voor de geschiedenis'.
 4. Vink het vakje 'Cookies aanvaarden' aan om de cookies te activeren, of vink het uit om ze te deactiveren.

Als u problemen met de cookies ondervindt, zorg er dan voor dat de optie 'Cookies van derden aanvaarden' niet op 'Nooit' staat.

 1. Kies voor hoe lang de cookies bewaard kunnen blijven.

Ze bewaren tot aan: 'ze verlopen': elk cookie zal worden verwijderd zodra de verloopdatum ervan is bereikt, welke is ingesteld door de website die het cookie heeft verzonden.

Ze bewaren tot aan: 'ik Firefox afsluit': de cookies die op uw computer zijn opgeslagen, zullen worden verwijderd zodra Firefox wordt afgesloten.

Ze bewaren tot aan: 'Altijd aan mij vragen': telkens als een website een cookie wil versturen, verschijnt er een bericht waarin u gevraagd wordt of u aanvaardt dat de cookie wordt opgeslagen of niet.

 1. Klik op OK om het venster 'Opties' te sluiten

Raadpleeg voor meer informatie https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren#w_hoe-wijzig-ik-cookie-instellingen

Als u Google Chrome gebruikt:

 1. Ga naar het menu 'Tools'
 2. Klik op 'Parameters'
 3. Klik op 'Geavanceerd'
 4. Klik op 'Privacy en beveiliging/Instellingen voor content'
 5. 'Cookies' moet worden geselecteerd. Selecteer vervolgens 'De cookies en gegevens van websites van derden blokkeren'

Raadpleeg voor meer informatie https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Als u Safari 5.0 gebruikt:

 1. Kies Safari > Voorkeuren en klik op 'Privacy en beveiliging'.
 2. Geef in het deel 'Cookies aanvaarden' aan of en wanneer Safari de cookies van websites moet aanvaarden. Klik voor een uitleg van de opties op de hulpknop (het vraagteken). Als u de parameters van Safari zo heeft ingesteld dat cookies worden geblokkeerd, moet u misschien tijdelijk de cookies aanvaarden om een pagina te kunnen openen. Herhaal de bovenstaande stappen door 'Altijd' te selecteren. Als u klaar bent op de pagina, deactiveer dan opnieuw de cookies en verwijder de cookies van de pagina.

Raadpleeg voor meer informatie https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

Als u een ander soort of andere versie browser heeft, raadpleeg dan het hulpmenu van uw browser.